top of page

Trädgård till Villa Anneberg från A-Hus

Uppdrag

I samband med husbyggnation vill familjen ha ritningar för trädgården för att kunna samordna markarbeten mm. Fastigheten är avstyckad naturmark och familjen vill behålla naturen och integrera trädgården i denna. Växthus, köksträdgård, carport, eldstad och uteplatser önskades samt lekytor för barnen. Gärna japanska inslag som körsbärsträd. 

Utmaningar

Skapa en trädgård i ett nyexploaterat område där inget ännu finns. Nivåskillnader.

Lösning

En naturstensmur tar upp nivåskillnader så att en plan yta skapas runt huset. Olika rum för middag/umgänge, odling och lek binds samman genom trappor och gångstråk. Middagsplatsen i västläge får en pergola som skapar skön lövskugga och gången fram till entrén mjukas upp av japanska körsbärsträd. I den skogiga delen skapas en eldstad med en naturstig.

Var: Norrtälje

Storlek: 2000m2

Färdigställd: Pågående

bottom of page